Meteen naar de inhoud

Spelregels (algemene voorwaarden)

1. Inschrijving

1.1. Voordat een danser daadwerkelijk begint wordt er een proefles gevolgd. Na deze proefles wordt er in overleg bepaald of docent en leerling met elkaar doorgaan. Als een leerling zich inschrijft voor dansles bij Dancing Devotion is dit voor een complete cursus. Onder een complete cursus verstaan wij een heel seizoen, dit loopt van september tot en met augustus. Het is mogelijk om tijdens het seizoen in te schrijven, de inschrijving loopt dan van het moment van inschrijven tot en met augustus. Wanneer na het volgen van de proefles meegedaan wordt met de danslessen zonder dat de leerling zich heeft ingeschreven, ontstaat er alsnog een betalingsverplichting.

2. Lesweken

2.1. Dancing Devotion gaat uit van 38 lesweken per seizoen.

3. Opzegging

3.1. De lessen kunnen tussentijds worden opgezegd. Er geldt dan één maand opzegtermijn. Daarnaast brengen we 50% van het resterende jaarbedrag in rekening. Dit doen we om de kosten te kunnen dekken (docenten, huisvesting, overhead, administratie, etc.) en daarmee de continuïteit van de groepen te waarborgen. In verband met de voorbereidingen voor de eindvoorstelling kun je vanaf 1 april niet voortijdig uitschrijven. Het resterende jaarbedrag wordt voor 100% in rekening gebracht. 
3.2. Opzegging is alleen geldig als deze wordt doorgegeven via het uitschrijfformulier op de website. Als er sprake is van overmacht (pandemieën, natuurrampen, brand etc.) spant Dancing Devotion zich in om alle lessen toch door te laten gaan. Dit kan bijvoorbeeld via videoles. Mocht het toch niet lukken om alle lessen te verzorgen binnen het lesseizoen, is er geen mogelijkheid tot restitutie van het lesgeld.

4. Betaling

4.1. Het lesgeld wordt betaald via automatische incasso in 12 termijnen of via overheidssubsidie zoals Kindloket of het Jeugdsportfonds. Bij 3 of meer storneringen per seizoen brengen we het restant van het totale jaarbedrag in één keer in rekening. Inschrijfkosten á 15,00 euro worden tijdens de eerste incasso in rekening gebracht. 

5. Afwezigheid

5.1. Bij langdurige ziekte of blessure van de danser gaat Dancing Devotion in overleg met de danser en wordt er naar een passende oplossing gezocht.
5.2. Bij ziekte of afwezigheid van de docent wordt gezocht naar een inhaalmogelijkheid in de bufferweken die aan het einde van het seizoen door Dancing Devotion beschikbaar gesteld worden.

6. Aansprakelijkheid

6.1. Dancing Devotion kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het niet succesvol afsluiten van een lesperiode van de danser noch voor enigerlei andere onvoorziene zaken die een teleurstellend resultaat hebben opgeleverd zoals het niet gemotiveerd zijn van een danser. Dit ondanks de geleverde inspanningen van de docent. In voorkomende gevallen zal de docent dit tijdig ter sprake brengen en trachten op te lossen.
6.2. Dancing Devotion is niet verantwoordelijk voor blessures die het gevolg zijn van het niet opvolgen van aanwijzingen van de docent. Om zulks te voorkomen, zal de danser tijdens de lessen worden gewezen op de bij de dansschool bekende specifieke aandachtspunten en – indien gewenst – antwoorden krijgen op veel voorkomende vragen. Onze docenten zullen tijdens het lesgeven eveneens aandacht blijven besteden aan deze materie ter voorkoming van problemen tijdens de lessen. Schade aan eigendommen van Dancing Devotion veroorzaakt door de danser wordt op de danser verhaald.

7. Overig

7.1. Dancing Devotion behoudt zich het recht voor om onaangekondigd wijzigingen door te voeren die leiden tot een betere kwaliteit van de diensten en activiteiten. Door het indienen van het inschrijfformulier via de website accepteert de danser indien meerderjarig of de ouder/verzorger indien minderjarig de bovenstaande algemene voorwaarden en de daaruit voortvloeiende gevolgen