Ga naar de inhoud

Spelregels (algemene voorwaarden)

1. Definities

  • Dancing Devotion: Grandesco B.V., gevestigd te Zwolle, Kvk-nummer: 81698739
  • Leerling: degene met wie Dancing Devotion een overeenkomst is aangegaan, ook wel de klant
  • Partijen: Leerling en Dancing Devotion samen

 

2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, offertes, overeenkomsten en producten door of namens Dancing Devotion.

2.2. Partijen kunnen afwijken van deze voorwaarden in onderlinge overeenstemming en als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk, voor zover Dancing Devotion dit verlangt, zijn overeengekomen.

3. Inschrijving

3.1. Voordat een danser daadwerkelijk begint wordt er een proefles gevolgd. Na deze proefles wordt er in overleg bepaald of docent en leerling met elkaar doorgaan.

3.2. Als een leerling zich inschrijft voor dansles bij Dancing Devotion is dit voor een complete cursus en ontstaat er een betalingsverplichting voor de leerling. Onder een complete cursus verstaan wij een heel seizoen, lopend van september tot en met augustus. Het is mogelijk om tijdens het seizoen in te schrijven, de inschrijving loopt dan van het moment van inschrijven tot en met augustus. 

3.3. Wanneer na het volgen van de proefles meegedaan wordt met de danslessen zonder dat de leerling zich heeft ingeschreven, ontstaat er alsnog een betalingsverplichting.

4. Lesweken

4.1. Dancing Devotion gaat uit van 39 lesweken per seizoen.

4.2. Dancing Devotion behoudt zich de vrijheid om lesbezoeken uit te voeren ten behoeve van de kwaliteitscontrole. Hierbij wordt gekeken naar het handelen van de docent. Een lesbezoek wordt vooraf aangekondigd aan de leerlingen en docent

5. Opzegging

5.1. Lessen kunnen tussentijds worden opgezegd tot en met maart. Bij tussentijdse opzegging van de lessen, geldt één maand opzegtermijn. Daarnaast wordt 50% van het resterende jaarbedrag in rekening gebracht. Dit doen we om de kosten te kunnen dekken (docenten, huisvesting, overhead, administratie, etc.) en daarmee de continuïteit van de groepen te waarborgen.

5.2. In verband met de voorbereidingen voor de eindvoorstelling kun je na 1 april niet tussentijds uitschrijven.

5.3. Opzegging is alleen geldig als deze wordt doorgegeven via het uitschrijfformulier op de website.

5.4. Als er sprake is van overmacht (pandemieën, natuurrampen, brand etc.) spant Dancing Devotion zich in om alle lessen toch door te laten gaan. Dit kan bijvoorbeeld via videoles. Mocht het toch niet lukken om alle lessen te verzorgen binnen het lesseizoen, is er geen mogelijkheid tot restitutie van het lesgeld.

6. Betaling

6.1. Het lesgeld wordt betaald via automatische incasso in 12 termijnen of via overheidssubsidie zoals Kindloket of het Jeugdsportfonds. Bij 3 of meer storneringen per seizoen brengen we het restant van het totale jaarbedrag in één keer in rekening. Inschrijfkosten van €15,00 worden tijdens de eerste incasso in rekening gebracht.

6.2. Indien een automatische incasso voor betaling van het lesgeld of andere diensten van Dancing Devotion is mislukt of er om een andere reden niet is voldaan aan de betalingsverplichting, ontvangt de leerling een herinnering over zijn betaalverplichting waaraan binnen 5 dagen dient te worden voldaan.

6.3. Wanneer de leerling niet binnen de in lid 2 bepaalde termijn aan zijn betalingsplicht voldoet, behoudt Dancing Devotion zich het recht voor zijn verplichtingen op te schorten totdat de leerling aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

7. Afwezigheid

7.1. Indien een groepsles op een ongepast moment voor een leerling komt, geeft dit een leerling geen recht op een inhaalles of restitutie van enig lesgeld.

7.2. Bij langdurige ziekte of blessure van de danser gaat Dancing Devotion in overleg met de danser en wordt er naar een passende oplossing gezocht.

7.3. Bij ziekte of afwezigheid van de docent wordt gezocht naar een inhaalmogelijkheid in de bufferweken, of mogelijk op een ander tijdstip. Ook in dit geval geldt lid 5.1.

8. Aansprakelijkheid

8.1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Dancing Devotion enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

8.2. Dancing Devotion kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het niet succesvol afsluiten van een lesperiode van de danser noch voor enigerlei andere onvoorziene zaken die een teleurstellend resultaat hebben opgeleverd zoals het niet gemotiveerd zijn van een leerling.

8.3. Dancing Devotion is niet verantwoordelijk voor blessures of ander (fysiek) letsel die het gevolg zijn van het niet opvolgen van aanwijzingen van de docent. Om zulks te voorkomen, zal de danser tijdens de lessen worden gewezen op de bij de dansschool bekende specifieke aandachtspunten en – indien gewenst – antwoorden krijgen op veel voorkomende vragen. Onze docenten zullen tijdens het lesgeven eveneens aandacht blijven besteden aan deze materie ter voorkoming van problemen tijdens de lessen.

8.4. Schade aan eigendommen van Dancing Devotion veroorzaakt door de danser wordt op de danser verhaald.

9. Overig

9.1. Dancing Devotion behoudt zich het recht voor om onaangekondigd wijzigingen door te voeren die leiden tot een betere kwaliteit van de diensten en activiteiten.

9.2. Door het indienen van het inschrijfformulier via de website accepteert de danser (indien meerderjarig) of de ouder/verzorger (indien minderjarig) de bovenstaande algemene voorwaarden en de daaruit voortvloeiende gevolgen.